இருப்பிட தேர்வு    

முகப்பு
உள்ளே புகல்
புதிய நபர் பதிவு
மறைச்சொல் மறந்துவிட்டதா?
தங்களின் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்

மொழிகள்
  中文(简体)
  English
தமிழ்

Popular Links
Buy Sell Rent House/Property in Singapore very quickly
Buy Phone Card(s) Online With Credit Card/PayPal Payment in Singapore
Buy Flower Bouquet(s) and Gift(s) Online With Credit Card/PayPal Payment in Singapore
Publish Online Classified(s) Advertisement for Free in Singapore
Generate Online Astrology Horoscope Chart Instantly

கருவிகள்


 Help on Online Classifieds & Advertisements

இந்த உபயோக கையேடு இன்டெர்நெட்டில் வர்த்தக விளம்பரங்கள் மற்றும் வரி விளம்பரங்கள் கொடுப்பதற்கான விபரங்களை கொடுக்கிறது. இன்டெர்நெட்டில் வரி விளம்பரங்கள் பிரசுரித்தல் மற்றும் அவற்றை பராமறித்தல் முறைகள் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

Welcome to one of the world's most visited Online Classifieds website. Just access it, Publish the content & Get instant Beneifit. Whether you are publisher or Viewer, it doesn't matter, this service is absolutely free for you. Please follow the below "How to use" instructions properly and make use of our services.

Please feel free to send any comments/suggessions to info@1jct.com


How to use (For Publishers)
 

STEP 1 : LOGIN

 • Please note that only REGISTERED USERS can post their Advertisements/Classifieds here. If you are not a registered user, you can register yourself free of charge by clicking the "New User Sign Up" link on the left side menu & follow the instructions.
 • Registered user can directly login by clicking the "Login" link on the left side menu & entering their user id & password.
 • After successfull login, Various menu options based on logged-in user rights will get displayed on the top menu bar.

STEP 2 : SELECT CATEGORY

 • Select "Advertisement" menu & select the "Maintain Classifieds" sub-menu under that.
 • The Screen "Maintain Classifieds" will appear. In that, the top "Category Panel" shows the various categories available. You can select various categories just by clicking the appropriate hyperlinks
 • Anytime you can click the "Root" hyperlink to come back to Initial screen.
 • Select the most suitable category for your Classified.

STEP 3 : ADD CLASSIFIED

 • Click the "Add Classified" button at the bottom of the screen.
 • In the "Add Classified" screen, Fill in the relevant details & Submit.
 • You can modify your contents any time by Editing your Classified.

NOTES :

 • All the registered users can maintain upto 3 Classifieds for free of charge each with 150 letters length. In case if you require additional Classifieds to be published Or if you require more size for each Classified, please contact the info@1jct.com
 • Place your Classifieds only under the appropriate category, else it will be removed during our maintenance.

How to use (For Viewers)
 
 • If you just want to view the published Classifieds/advertisements by others. You need not be a registered user. But still if you wish you can register to get frequent email and SMS updates.
   
 • Select the "Browse Classifieds" menu on the top menu bar.
 • In the "Browse Classifieds" screen, the top "Category Panel" section shows the various categories available. You can navigate to various categories by clicking the appropriate hyperlinks
 • Anytime you can click the "Root" hyperlink to come back to Initial screen.
 • Once you select the category, all the Classifieds/advertisements available under that category will be displayed in the "Available Classifieds" section.
 • You can filter for particular Classifieds/advertisements in the filter panel by entering some filter criteria.